Du er her: Forside / Tal & analyser / Evalueringer og effektmålinger

Evalueringer og effektmålinger

Aktuelle evalueringer og effektmålinger på integrationsområdet

Faktaark om beskæftigelses- og indkomsteffekter af den beskæftigelsesrettede integrationsindsats for nyankomne flygtninge, 2023

Dette faktaark giver et overblik over beskæftigelses- og indkomsteffekter af de enkelte elementer i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats for nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Faktaarket bygger på danske effektanalyser, der er offentliggjort i de senere år.

Faktaark: beskæftigelses- og indkomsteffekter af den beskæftigelsesrettede integrationsindsats for nyankomne flygtninge (2023) 

 

 

Faktaark om effekter af sprogundervisning til indvandrere, 2023

Dette faktaark giver et overblik over studier om effekterne af sprogundervisning til indvandrere. Faktaarket bygger på danske effektanalyser, der er offentliggjort i de senere år, som suppleres med effektanalyser af sprogundervisning i Sverige, Frankrig og Finland.

FAKTAARK: effekter af sprogundervisning til indvandrere (2023) 

 

 

Evaluering af Integrationsgrunduddannelsen (IGU), 2021

Evalueringen giver en status på udviklingen og sammensætningen af igu-målgruppen samt en udvidet status på indgåede, gennemførte og afbrudte igu-forløb med fokus på beskæftigelsesrettede resultater. Derudover belyser evalueringen implementeringen af justeringerne af ordningen, der trådte i kraft pr. 1. juli 2019.

Overordnet viser evalueringen: 

 • Antallet af personer i målgruppen for igu er faldet siden indførelsen af igu i 2016. Med udvidelsen af målgruppen pr. 1. maj 2021 øges målgruppen med ca. 11.200 personer, men målgruppen er fortsat lavere end ved indførelsen af igu.
 • Igu anvendes fortsat i kommunerne og virksomheder, omend der har været et markant fald i antallet af indgåede aftaler om igu.
 • Det skønnes, at cirka 4 ud af 10 igu-forløb er gennemført. Gennemførelsesprocenten er lidt højere for kvinder end for mænd.
 • Halvdelen af de igu-ansatte, der afslutter et fuldt igu-forløb, er i beskæftigelse efter endt forløb. For igu-ansatte, der aldrig påbegynder sit igu-forløb eller afbryder det, kommer ca. hver tredje i beskæftigelse.
 • Aktørerne er bekendt med og anvender de gennemførte justeringer af ordningen, men implementeringen af justeringerne har i høj grad været præget af den faldende målgruppe.

Evalueringen er baseret på kvantitative og kvalitative data, herunder registerdata fra Danmarks Statistik, data om indgåede igu-aftaler fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration, interviews med kommuner, virksomheder og AMU-udbydere.

IGU: STATUS PÅ ORDNINGEN OG EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF ORDNINGENS JUSTERINGER (2021) 

 

 

Evaluering af danskuddannelsesreformen 2017

Rambøll har evalueret danskuddannelsesreformen 2017. Evalueringen indikerer, at det overordnede formål med reformen er blevet indfriet:

 • Det beskæftigelsesrettede indhold af undervisningen er gennemgående på tværs af danskuddannelserne.
 • Sprogcentrene har indrettet undervisningstilbuddet, så kursisterne har mulighed for at passe deres job og praktikforløb sideløbende med danskundervisningen.
 • Uddannelsesområdet som en helhed er blevet effektiviseret.
 • For de specifikke reformtiltag er der variation i, i hvilken grad de tilsigtede effekter og virkninger er blevet indfriet. Evalueringen indikerer, at flere af reformtiltagene er forbundet med utilsigtede effekter og virkninger.

Evalueringen er baseret på kvantitative og kvalitative data, herunder registerdata fra Danskuddannelsesdatabasen og Danmarks Statistik, spørgeskemaundersøgelser målrettet kommunale aktører, sprogcenterledere og –undervisere, interviews med kommunale aktører, virksomhedsrepræsentanter, danskuddannelseskursister, potentielle danskuddannelseskursister, sprogcenterledere og -undervisere samt klasserumsobservationer af begynderundervisning på sprogcentrene.

EVALUERING AF DANSKUDDANNELSESREFORMEN 2017, RAMBØLL (2020) 

 

 

Evaluering af Integrationsgrunduddannelsen (IGU), 2018

Rambøll har evalueret implementeringen og det foreløbige udbytte af IGU-ordningen. Evalueringen viser helt overordnet:

 • IGU-ordningen bliver anvendt på tværs af landets kommuner og bidrager positivt til en række af de opstillede delmål: Blandt kommuner, virksomheder, AMU-udbydere og IGU-ansatte er der bl.a. generel enighed om, at IGU-ordningens kombination af praktikstilling og undervisning kan udgøre en trædesten for målgruppens vej til ordinær beskæftigelse.
 • Aktørerne oplever udfordringer i forhold til bl.a. målgruppens begrænsede størrelse, da få nye flygtninge kommer til Danmark.

 Evalueringen bygger på:

 • En spørgeskemaundersøgelse blandt alle kommuner, virksomheder og AMU-udbydere, der medvirker i IGU-ordningen.
 • En kvalitativ dybdegående undersøgelse blandt kommuner, virksomheder, AMU-udbydere og IGU-ansatte.
 • Data om IGU-ordningen fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt registerdata fra Danmarks Statistik, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Udlændinge- og Integrationsministeriet.

 

Evaluering af Integrationsgrunduddannelsen (IGU), RambølL (2018) 

Metodebilag til Rambølls evalueringsrapport

Faktaark om lønberegninger

Udlændinge- og Integrationsministeriets baggrundsanalyse om IGU-målgruppen

Udlændinge- og Integrationsministeriets baggrundsanalyse om kvinder i IGU.

 

 

Startevaluering af implementering af to- og trepartsaftalerne om integration

Med denne startevaluering fremlægges den første samlede status på implementeringen og effekterne af to- og trepartsaftalerne og de gennemførte lovændringer. 

Evalueringen viser, at to- og trepartsaftalerne om integration begynder at virke:

 • Langt flere flygtninge nu bliver vurderet som jobparate.
 • IGU'e har fået luft under vingerne.
 • Flere flygtninge kommer i beskæftigelse.


Startevalueringen er baseret på registerdata og en spørgeskemaundersøgelse, som Oxford Research gennemførte i januar-februar 2017 blandt kommunerne og asylcentrene, dvs. kun et halvt år efter, at lovændringerne trådte i kraft.
  

Hent publikationen (2017)